top of page

Info om valg
31. Mars 2022

Engasjer deg i BTS Idrett!

 

BTS begynte med idrett i 1997, men først i fjor ble vi selvstendige. Nå er vi 23 lag, fordelt på 16 idretter og nesten 700 medlemmer.

Studentorganisasjonen BTSI som i 2019 var i fritt fall, har nå vokst frem til å bli en av de mest moderne student idrettslagene i Norge.

For å fortsette denne enorme veksten trengs det dyktige og motiverte personer. Selv om mye av fundamentet er lagt, må det nå bygges opp og frem for å videreføre det som er startet.

Som styremedlem i BTSI får du et givende verv med stor frihet til å selv kunne forme idrettstilbudet på skolen. Alle som driver med idrett på skolen er avhengig av et godt styre, heldigvis er du ikke alene og får god hjelp underveis.

Les mer under hva de forskjellige rollene innebærer og se om ikke du kunne ha gitt deg selv et interresant år i Bergen!

 • Leder
  Som leder har du et overordnet ansvar for driften. Du er BTSIs representant og har signaturrett samt mulighet for å forplikte organisasjonen økonomisk. Du koordinerer og delegerer arbeidet i styret, og bistår dem i sentrale arbeidsoppgaver gjennom året. Du må se til økonomistyringen og at gode søknader blir sendt samt utvikle styredokumentene. Det er din jobb å holde deg oppdatert på utviklingen innad i BTSI og føre organisasjonen i riktig retning fremover. På neste årsmøte skal du legge frem hva styret ditt har gjennomført og sørge for god opplæring av neste styre.
 • Nestleder
  Som nestleder vil du ha ansvar for å følge opp lagledere, sørge for at de forstår informasjonen som blir lagt ut og gjør oppgavene sine. Du vil derfor ha et ekstra ansvar for å lære opp nye lagledere om må samarbeide tett med resten av styret. Det er viktig at du er på og ser hvor det trengs hjelp og med hva. I tillegg skal du hjelpe leder i den daglige driften og bistå i å sette mål for fremtiden.
 • Økonomiansvarlig
  Som økonomiansvarlig har du ansvar for BTSIs økonomi og regnskap. Dette innebærer blant annet å betale fakturaer, utlegg og bilagsføre samt sende ut medlemsavgift og søke støtte fra steder som velferdstinget og idrettens tildelinger. Du vil ha ansvar for medlemssystemets og andre økonomiske avtaler BTSI har. Du vil og ha ansvar for økonomisk overoppsyn både kortsiktig (enkelte arrangement) og langsiktig (budsjett og regnskap). Til årsmøte må årsavslutningen være ferdig samt budsjettet for BTSI og alle lagene.
 • Markedsansvarlig
  Som markedsansvarlig har du ansvaret for promotering av BTSIs aktiviteter og arrangementer gjennom året. Du vil og ha hovedansvar for å oppdatere innholdet på nettsiden og alle sosiale medier. Du vil også ha ansvar for all promomateriale og det grafiske som må bli laget. Rundt semesterstart og fadderuken er det viktig å arrangere stands og få vist frem BTSI sine lag til nye studenter.
 • Hall og utstyrsansvarlig
  Som hallansvarlig har du ansvaret for å fordele halltiden vi disponerer mellom lagene. Det innebærer kommunikasjonen med Sammen og Bergen idrettsråd om hallfordeling og ha ansvar for at bruk og driften i hallene foregår på riktig måte. Du vil også ha ansvar for all utstyr og drakter i BTSIs sitt eie og at dette blir tatt vare på. Søknader fra lagene ang. utstyr har du en viktig rolle ved beslutning og når det skal kjøpes inn nytt felles utstyr er du ansvarlig for å gå til innkjøp av dette.
 • Arrangementansvarlig
  Som arrangementsansvarlig i BTSI har du hovedansvaret for planleggingen og gjennomføringen av BTSIs arrangementer, som BTSI turneringer, fester og idrettsdagen i fadderuken . Videre skal du sammen med markedsansvarlig arrangere stands og konkurranser. Din største oppgave er å spice opp studentorganisasjonen og gjøre den attraktiv og spennende for studentene på HVL.
 • Sekretær/ Webansvarlig
  Som sekretær har du hovedansvaret for alle dokumenter innad i BTSI som Viteboken og styredokumenter. Du hjelper de andre styremedlemmene med korrektur og holde orden i både mailen og Driven. Du vil og ha også ansvar for å redigere nettsiden sammen med markedsansvarlig og gi ut tilganger til Gsuite og idrettshallen.
 • Kontrollutvalg
  Kontrollutvalget skal se til at idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser fattet av årsmøte og lovnormen. Videre skal det påses at styret har økonomisk kontroll og at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift. Det skal velges to medlemmer og en vara.
 • Valgkomite
  Arbeidet til valgkomiteene er undervurdert i de fleste organisasjoner. De som velges til disse komiteene har en meget viktig oppgave i norsk idrett. Valgkomiteen skal arrangere valget før årsmøte til BTSI og har dermed stor innvirkning på hvem som blir valgt. Det er viktig at valgkomiteen setter seg godt inn i styrets oppgaver, posisjonen til BTSI og hvor BTSI burde gå videre. Oppgaven til valgkomiteen er å lage kandidatskjema, stemmeskjema, arrangere intervju eller spørsmål og markedsføre valget. Hvis det er ledige verv må valgkomiteen finne egnete personer. Valgkomiteen kan i ytterste tilfelle fjerne kandidater som ikke er egnet og må arrangere ekstraordinært årsmøte med kontrollutvalget om styre skulle vise mistillit. Det skal velges to medlemmer og en vara.

Spørsmål om vervene eller valgprosessen kan det sendes til btsi@btsi.no 

bottom of page