Halftone Image of Crowd

Årsmøte i
BTS Idrett 2021

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i BTS Idrett. 

Årsmøtet avholdes 3. Mars 2021 kl 16.00 digitalt på zoom.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. Feb 2021 til btsi@btsi.no.

Alle medlemmer har mulighet for å stille til valg og har møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via mail og google drive. (https://drive.google.com/drive/folders/1chVPAaOeqCx2QUzjQUOiL1nVjFffYApw?usp=sharing)

Kandidatskjema til valget: https://forms.gle/2DZYkKhKKRpEw9nT9

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se BTSIs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Magnus Stensbye kontaktes på btsi@btsi.no.

Foreløpig saksliste:

Sak 1: Velge dirigent
Sak 2: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne sakslisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Behandle forslag og saker
Sak 12.1: Vedta idrettslagets navn
Sak 12.2: Vedta idrettslagets lovnorm
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
- Leder
- Nesteleder
- Økonomiansvarlig
- Markedsansvarlig
- Hall og utstyrsansvarlig
- Arrangement ansvarlig
- Sekretær og webansvarlig
14.2 Kontrollutvalg:
- Medlem
- Medlem
- Varamedlem
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité:
- leder
- medlemmer
- varamedlem

Velkommen til Årsmøte